ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δύο είναι οι βασικοί νόμοι που κατοχυρώνουν την αρχή της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις. Ο νόμος 1414/1984 και ο νόμος 1483/1984.

Προεδρικό Διάταγμα 176/15.7.97 για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.

Επίσης, ο νόμος 3488/2006 "Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις".

Ο νόμος 3304/2005 κατοχυρώνει την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

 


 

αρχική σελίδα

ΕΠΙΣΤΟΦΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ